Den lärande medarbetaren


Skriven av Jens Ärlebrant


Omvärlden förändrar sig och ny kunskap inomräddningstjänstområdet kommer fram. Jens Ärlebrant anser att om räddningstjänsten ska

kunna påverka och verka för attminimera skador på medborgare, företag och annan verksamhet i våramedlemskommuner är det viktigt att räddningstjänsten ständigt utvecklar sigoch är öppen förförändringar. Det är därför utveckling, innovation och lärande bör vara

kännetecknande och vara central iräddningstjänstens kultur, samtkännetecknande för varje medarbetare.

 

Externakontakter och möten bör ses som lärande tillfällen anser Jens Ärlebrant. Det är därför det är viktigt attuppmuntra och underlätta för medarbetarna att bytajobb tillfälligt (jobexchange) med andra brandförsvar i bl a Stockholms län.Jens Ärlebrant anser att räddningstjänstens

struktur ska varatillräckligt lös, med inte allt för striktaarbetsroller. Medarbetare böruppmuntras att prova på nya idéer och tankar.Viktigt för

utveckling,innovation och lärande är att information internt ärtillgängligtför alla, uppföljningssystem ska ta fram fakta och internaarbetssätt och

processer ska underlätta (facilitera) lärande.

 

Målstyrning,utvecklingsmöten, mm ska underlätta medverkan,utveckling, innovation och lärande anser Jens Ärlebrant. Det finns en hel del

som sätter ramaroch begränsar berättar Jens Ärlebrant vidare. Alla har sina basuppgifter som måste göras, vi har våra ekonomiska ramar och begränsad arbetstid. Det är viktigt att inte  stirra sig blind på begränsningarna utan att vara uthålligt och påverka påsikt.

 

Det ärviktigt att varje individ tar ansvar för sin egen utveckling anser Jens Ärlebrant.Närmste chef börstödja, uppmuntra, vägleda och ge återkoppling. Dennärmaste chef som inte inteupplever att han/hon räcker till i detta arbete bör se till att medarbetarenfår motsvarande stöd av annan internt

eller externt. Misstag kommer att ske närmedarbetare vill prova nya idéer. Givetvis är detta acceptabelt inom rimligagränser.


Vi har i många år sagt attvåra viktiga yrkeskunskaper bygger på erfarenhet. Detta är i viss mån sant, men erfarenhet ser bakåt inte framåt avslutar Jens Ärlebrant.